top of page

עדכוני חקיקה ודיווח

מחזור עוסק פטור לשנת 2021

מחזור העסקאות המעודכן לשנת 2021 הינו 99,893 ש"ח.
מחזור העסקאות המעודכן לשנת 2019 הינו 100,491 ש"ח.
מחזור העסקאות השנתי הקובע לצרכי דיווח כעוסק פטור עודכן בחודש 1.2021 .


מחזור המחייב דיווח מקוון - PCN למע"מ

חברות  - נכון לשנת 2021, חברות אשר מחזור העסקאות השנתי שלהן (על פי 2020) היה מעל 1,500,000 ש"ח.
עצמאים- נכון לשנת 2021, עצמאי אשר מחזור עסקאותיו השנתי (על פי 2020) היה מעל 2,500,000 ש"ח. דיווח חודשי או דו חודשי למע"מ

דיווח חד חודשי - עוסק שמחזור עסקאותיו השנתי הינו מעל 1,520,000 ש"ח.
דיווח דו חודשי  - עוסק שמחזור עסקאותיו השנתי הינו עד 1,520,000 ש"ח.

 

הגשת החזר מע"מ

דוח תקופתי בעודף מס תשומות (החזר מע"מ) בסכום הנמוך מ - 18,184 ש"ח יוגש על גבי פנקס הדיווח
ויוחתם בדואר.
עוסק שאינו חייב בדיווח מקוון (PCN) אשר החזר מס התשומות הנתבע גבוה מהסכום שנקבע בחוק  
מחוייב לשדר את ההחזר בשע"מ ופטור מהחתמת פנקס הדיווח בדואר.

מס חברות

החל מתאריך 1.1.2018  מס החברות ירד ל23% ונשאר על אחוז זה גם לשנים הבאות.

מס ייסף - מס על הכנסות גבוהות

בהתאם לסעיף 121 ב' לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנה מסוימת מכל המקורות לרבות רווחי הון עלתה על בתקרה הקבועה בחוק, יהיה חייב במס נוסף בשיעור של 3% על חלק ההכנסה שעלתה על התקרה.
נכון לשנת 2021 גובה התקרה נקבעה בסך של 647,640 ש"ח (53,970 ש"ח לחודש).

השכרת דירה למגורים


הכנסות מהשכרת דירה למגורים בשנת 2021 פטורים ממס עד לסך של 5,100 ש"ח לחודש (61,200 ש"ח בשנה).


במקרים בהם הכנסת הנישום משכירות למגורים עולה על הסך הנ"ל ניתן לבחור בין שלושה מסלולי מיסוי.

מסלול ראשון - פטור ממס: 
סך ההכנסה העולה על התקרה הפטורה ממס יוכפל פי שניים ויחוייב במס תחילי של 30%.
בשנת 2019 גובה הפטור ממס היה 5,100 ש"ח לחודש (61,200 ש"ח לשנה). 

 

מסלול שני - 10%:
במסלול זה יחויב הנישום במס בשיעור של 10% על כל הכנסתו משכירות למגורים ללא תקרה אך ללא קיזוז הוצאות  או הפסדים אל מול ההכנסה.

מסלול שלישי - שיעור מס רגיל:
במסלול זה חיוב המס הוא לפי שיעור מס רגיל (מתחיל מ30%) ללא ניצול הפטור החלקי אך מההכנסה מותר לקזז הוצאות הקשורות לאותו הנכס.


במידה ולנישום ישנם 2 נכסים ומעלה המושכרים למגורים וסך ההכנסה עולה על הסכום הפטור, ניתן לדרוש מסלול שונה לכל נכס ובלבד שהפטור הנדרש ייוחס לנכס אחד בלבד. 

נסיעות לחו"ל 
נישום שתובע הכרה בהוצאות נסיעה לחו"ל יערוך דוח מפורט לגבי כל נסיעה בנפרד.
הפרטים שיש לציין בדוח הנסיעה הם: שם הנוסע, תפקידו, מטרת הנסיעה, ימי שהות עסקיים, פירוט ההוצאות, המצאת אסמכתאות מתאימות על מהות הנסיעה.
סכומי ההוצאה המעודכנים לשנת 2021 יהיו אפוא כלהלן:
לינה -  לפי קבלות עד 284 $ לכל יום שהות
אשל - באם נתבעו הוצאות לינה לפי קבלות ניתן לתבוע 81$ נוספים ליום שהות
אשל - באם לא נתבעו הוצאות לינה לפי קבלות ניתן לתבוע 136$ ליום שהות
השכרת רכב - תוכר לפי קבלות עד 64$ ליום שהות  

שווי שימוש טלפון נייד
נכון לשנת 2021 הסכום הנקוב בתקנות מס הכנסה, שווי שימוש טלפון נייד הינו 105 ש"ח לחודש.

עדכון שווי נקודת זיכוי מס
נקודת זיכוי הינה הנחה ממס הכנסה שהיחיד מקבל על המס שעליו לשלם בגין הכנסתו.
שווי נקודת זיכוי ממס נכון לשנת 2021 הינו 218 ש"ח לחודש (2,616 ש"ח בשנה). 

נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי

סטודנט אשר סיים לימודים לתואר אקדמי בשנים 2014-2021 יהיה זכאי לנקודות זיכוי כדלהלן:
- תואר ראשון - זכאי לנקודת זיכוי אחת בשנת המס העוקבה לשנת סיום התואר או בשנת המס אחריה (לפי בחירתו).

- תואר שני - זכאי למחצית נקודת זיכוי בשנת המס העוקבת לשנת סיום התואר או בשנת המס אחריה (לפי בחירתו).

- תואר שלישי ברפואה - זכאי לנקודת זיכוי אחת בשנת המס העוקבה לשנת סיום התואר או בשנת המס אחריה (לפי
  בחירתו) וכן למחצית נקודת זיכוי בשנה לאחר השנה שבה קיבל נקודת זיכוי אחת כאמור.

- תעודת מקצוע - זכאי למחצית נקודת זיכוי בשנת המס העוקבת לשנת סיום לימודי המקצוע או בשנת המס אחריה
  (לפי בחירתו).

נקודת זיכוי להורים בגין ילדים

הורים עובדים אשר להם ילדים קטנים מקבלים הטבה במס באמצעות נקודות זיכוי כדלהלן:
גברים - 
בשנת המס שבה נולד הילד תינתן נקודת זיכוי אחת.
בשנתיים הבאות תינתנה 2 נקודות זיכוי בכל שנה.
בשנה הרביעית (השנה בה ימלאו לילד 3 שנים) תינתן נקודת זיכוי אחת.


נשים
בשנת המס שבה נולד הילד תינתן 1.5 נקודת זיכוי.
משנת המס שלאחר השנה בה נולד הילד ועד הגיעו לגיל 17 תינתן נקודת זיכוי אחת.

בשנה בה הפך הילד לבגיר - גיל 18 - תינתן בגינו מחצית נקודת זיכוי.
בנוסף על כך משנת המס שלאחר השנה בה נולד הילד ועד שנת המס שבה מלאו לילד חמש שנים תינתן 1.5 נקודות
זיכוי נוספות.

נקודות זיכוי בגין ילדים ניתנות לאם הילדים ונקודות זיכוי בגין פעוטות ניתנות לאב הילדים.

יחד עם זאת, אם מדובר בבני זוג החיים בנפרד והילדים נמצאים בחזקת האב, נקודות הזיכוי עבור הילדים ינתנו לאב ונקודות הזיכוי בגין פעוטות יינתנו לאם.

בני זוג מאותו המין - 

עמדת רשות המיסים בעניין נקודות זיכוי בגין ילדים לבני זוג מאותו המין הינה כדלקמן:
בני זוג נשואים מאותו המין ייהנו מאותן נקודות זיכוי ממס המוענקות מכוח הפקודה ל"בני זוג" באותן נסיבות.
לפיכך, בן הזוג שיקבל את הקצבה המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי עבור ילדיו יקבל גם את נקודות הזיכוי המוענקות בגין ילדים, כאשר בן הזוג האחר יקבל את נקודות הזיכוי המוענקות בגין פעוטות.

כמו כן, הורה יחיד (בן זוגו נפטר, או רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי הבן זוג השני) שילדיו בחזקתו יהיה זכאי
הן לנקודות הזיכוי בגין ילדים והן בגין פעוטות.

מילון מונחי ריביות ובנק

ריבית פריים - ריבית הבסיס למתן הלוואות, משכנתאות, חסכונות, ומסגרת אשראי של כל הבנקים המסחריים.
ריבית זו מורכבת מריבית בנק ישראל (המפורסמת בכל חודש) בתוספת מרווח קבוע של 1.5%. 

 

ריבית נומינלית - ריבית הנקובה מראש על הלוואה או פיקדון. הריבית אינה צמודה למדד.
לדוגמה בהשקעה של 10,000 שקל בפיקדון עם ריבית נומינלית של 3%, הרווח אמור להיות בסוף השנה – 300 שקל.

 

ריבית ריאלית (תשואה ריאלית) - ריבית המשולמת בתוספת לשיעור עליית המדד. כלומר, אם השקעתם  10,000 שקלים בפיקדון צמוד למדד, בריבית ריאלית של 3%, והמדד עלה באותה שנה ב-1%, אזי הרווח מסתכם ב4%.

 

תוספת סיכון מרכיב בריבית שהבנק מוסיף למבקשי הלוואות בכדי להבטיח את עצמו למקרה שהחייב לא יעמוד בהחזר ההלוואה. מדובר באחוזים מסוימים - כ-15% בממוצע מגובה הריבית הנומינלית.   

 

אובליגו  - התחייבות. מונח מתחום הבנקאות אשר מתאר את סכום כל ההתחייבויות של הלקוח לבנק - מסגרת אשראי מנוצלת, הלוואות שטרם נפרעו, הלוואות וחובות בכרטיסי האשראי, שעבודים, ערבויות, ניכיונות וכו'.

 

הלוואת בלון (הלוואת גישור)הלוואה בה דוחים את תשלום הקרן לתקופה קצובה במהלכה הלווה משלם לבנק את הריבית והפרשי המדד בכל חודש, ובסוף התקופה משלם את כל הקרן. מיועד למי שצריכים סכום כסף בדחיפות, ואמורים לקבל סכום כסף דומה בתום התקופה שמיועד לכיסוי קרן ההלוואה. 

 

לוח שפיצרלוח סילוקין שמקובל בהלוואות לטווח ארוך. פירעון ההלוואה מחושב כך שגובה ההחזר התקופתי הנו אחיד. בכל תשלום הלווה פורע סכום קבוע מהקרן פלוס הריבית התקופתית. בתשלומים הראשונים ההחזר החודשי פורע ברובו את מרכיב הריבית וחלק קטן יחסית של הקרן.
מרכיבי ההחזר החודשי (קרן וריבית) בתוך סך ההחזר משתנים ככל שהתשלומים מתקדמים.

 

פח"ק - "פיקדון חוזר קרדיטורי", המוכר גם כ"פר"י" – פיקדון ריבית יומי. פיקדון בנקאי נזיל, ניתן לממשו בכל יום על בסיס ריבית יומית הנקבעת על פי הבנק. ישנה אפשרות לחידוש אוטומטי של הפיקדון על בסיס יומי. הרווחים מפיקדון זה חייבים במס רווח הון .

 

פז"ק -  "פיקדון לזמן קצוב". אלו פיקדונות המופקדים לפרק זמן המוגדר מראש: שבוע/חודש וכיו"ב, תוך קביעה מראש של שיעור הריבית שיקבל המפקיד.

 

 

bottom of page