top of page

עוסק פטור


עוסקים רבים בתחילת דרכם המקצועית מתלבטים לגבי צורת הרישום במע"מ המיטבית ביותר עבורם.

עוסק פטור מוגדר כעוסק אשר מחזור העסקאות שלו נכון לשנת 2021 אינו עולה על 99,893 ש"ח בשנה.

מחזור העסקאות הפטור ממע"מ מתעדכן משנה לשנה ע"פ שיעור עליית המדד.
 

עוסק פטור חייב בפתיחת תיק במעמ, מס הכנסה וביטוח לאומי ובו בעת מצהיר על צפי הכנסות שנתי לשם סיווגו כפטור לצרכי מעמ וחייב/פטור מדמי ביטוח לאומי כעצמאי.

משרדינו אשר שם לו למטרה להוות חוליה מקשרת בין הלקוח ורשויות המס יסייע לכם בפתיחת התיקים ויחסוך לכם זמן והתרוצצויות בין המוסדות השונים ללא חיוב נוסף.


 

 

אז מה זה עוסק פטור?
 

(א) עוסק פטור אינו גובה מע"מ מלקוחותיו ( אינו צריך להוסיף מע"מ ) ומאידך אינו יכול לקזז מע"מ מהוצאותיו.
     סכום המע"מ שאינו ניתן לקיזוז מתוסף לסכום ההוצאה הנתבעת. 

(ב) במידה והעוסק פטור חורג מגובה המחזור הפטור השנתי עליו להרשם כעוסק מורשה ולשלם מע"מ על ההפרש.
     ראוי לציין שבתקופה שבה בוצעה החריגה ניתן לקזז במקביל גם את המע"מ מההוצאות כך שהתשלום למע"מ בגין          החריגה יהיה נמוך יותר.

(ג) הפטור של העוסק פטור הוא לעניין מע"מ בלבד והוא לא פטור ממס הכנסה ובמרבית המקרים אינו פטור מביטוח
    לאומי.

 

(ד) עוסק פטור חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה בתום כל שנת מס.

 

יתרונות עוסק פטור

 

(א) הדיווח למע"מ נעשה פעם בשנה עד ל-31 בינואר של השנה שלאחר מכן ולפיכך אין צורך לדווח למע"מ באופן
      שוטף כפי שנוהג העוסק מורשה. הדיווח למע"מ נעשה באמצעות טופס דיווח שנשלח ע"י מע"מ או באמצעות
      אתר האינטרנט של מע"מ במודול  "הצהרת עוסק פטור" 
או ע"י שידור מחזור העסקאות ע"י רואה החשבון.

(ב) לעוסק פטור יתרון מבחינת ההכנסה לעומת העוסק מורשה מהסיבה שכל סכום התמורה עבור שירותיו נותר בידיו    
      ללא העברת סכום המעמ לרשויות.
      

(ג) ניהול ספרי חשבונות לצורך מס  הנה פשוטה יותר לעומת עוסק מורשה.

 

(ד) עלות הנהלת החשבונות ע"י רואה החשבון לעוסק פטור נמוכה יותר מאשר הנהלת חשבונות של
     עוסק מורשה.

חסרונות עוסק פטור

 

(א) תדמית של עסק קטן.

 

(ב) ישנם גופים אשר אינם מוכנים לעבוד עם עוסק פטור היות ואינם יכולים להתקזז בגין מעמ התשומות הכלול
     בתשלום.

 

(ג) "תקרת זכוכית" העומדת מעל ראשו של העוסק פטור שלא מאפשרת לו להגדיל את המחזור מהחשש מהצורך לעבור 

     להיות עוסק מורשה.

 

(ד) לעיתים יש צורך לעמוד ברכישות של ציוד או סחורה בעלות סכומים מהותיים אשר לא ניתן לקזז את המע"מ בגין        רכישות אלה כפי שניתן לעוסק מורשה.

ניהול ספרים עוסק פטור

הוראות ניהול ספרים דורשות מעוסק פטור לנהל את הספרים הבאים:

1.פנקס חשבוניות קבלות וספר פדיון יומי.
2.תיק תעוד חוץ ( ריכוז של כל החשבוניות והקבלות מהספקים).
3.ספר תקבולים ותשלומים.
4.ספרי רישום ספציפיים למקצועות מיוחדים ע"פ הוראות ניהול ספרים.

מסמכים הדרושים לפתיחת תיק כעוסק פטור

לצורך פתיחת עוסק פטור במע"מ יש למלא ולצרף את המסמכים הבאים:

1. טופס 821 - פתיחת תיק במע"מ.

2. צילום תעודת זהות.

3. אישור על ניהול חשבון בנק או שיק מבוטל.

4. חוזה שכירות של בית העסק ( למעט עסק הפועל מהבית והבית בבעלות העוסק ).

5. ייפוי כח לרואה חשבון (על מנת שנוכל לסייע לך לפתוח את התיק). לצורך פתיחת התיק במס הכנסה יש למלא ולצרף את המסמכים הבאים:

1. טופס 5369 - פתיחת תיק במס הכנסה. 

2. טופס 2542 - בקשה לפטור מניכוי מס במקור.לצורך פתיחת תיק עצמאי בביטוח לאומי:


1. טופס ב.ל 6101 - פתיחת תיק בבטוח לאומי (דין וחשבון רב שנתי).
 

לסיכום

 

המונח עוסק פטור ( עוסק זעיר לשעבר ) לקוח מחוק מע"מ והוא מתייחס למעמד העוסק במע"מ בלבד.

מייד לאחר פתיחת התיק במע"מ כעוסק פטור יש לפתוח גם את התיקים במס הכנסה וביטוח לאומי.

רישום כעוסק פטור מתאים לעסק קטן בתחילת הדרך אשר עובד בצורה מצומצמת, או כעיסוק נוסף בנוסף לעבודתו כשכיר אשר סוג העסק או העיסוק שלו ומחזור העסקאות הצפוי שלו מאפשרים לו להירשם במע"מ בצורת רישום זו.

חשוב לציין כי ישנם מקצועות ובעלי עיסוקים אשר אינם יכולים להירשם כעוסק פטור ללא קשר לגובה המחזור השנתי. הרשימה מונה בעלי מקצועות חופשיים ( מהנדס, רואה חשבון, אדריכל ועוד ) וכן עיסוקים שונים המנויים בתקנה 6 א.

bottom of page