top of page

עוסק מורשה

 

עוסק מורשה חייב בהוצאת חשבונית מס בגין עסקאותיו. העוסק המורשה כמו העוסק הפטור חייב פתיחת תיק במעמ,
מס הכנסה וביטוח לאומי, 
משרדינו אשר שם לו למטרה להוות חוליה מקשרת בין הלקוח ורשויות המס יסייע לכם בפתיחת התיקים ויחסוך לכם זמן והתרוצצויות בין המוסדות השונים ללא חיוב נוסף.

מספר העוסק המורשה הינו מספר תעודת הזהות שלך (9 ספרות).


 


מי חייב להרשם כעוסק מורשה ?

1. עוסק מורשה הינו מי שמחזור הכנסותיו השנתיות עולה על הסכום הקבוע בחוק (99,893 ש"ח נכון ל2021)
2. מי שהוראות חוק מעמ מחייבות רישום העסק כעוסק מורשה.

    הרשימה מונה בעלי מקצועות חופשיים כגון מהנדס, מתווך, רופא, רואה חשבון, אדריכל וכן עיסוקים שונים
   המנויים בתקנה 6 א.
יתרונות עוסק מורשה

1.תדמית של עסק "רציני" יותר לעומת עוסק פטור.

 

2.ניתן לקזז את מע"מ התשומות (מעמ ששולם) - משמעותי כאשר ישנם הוצאות מהותיות בעסק הכוללות מע"מ.

3.ישנם גופים גדולים שמוכנים לעבוד רק עם עוסק מורשה.

4.במידה והעסקאות החייבות הם בשיעור מע"מ אפס או שהתשומות עולות על העסקאות ניתן לתבוע החזרי מע"מ. 

חסרונות עוסק מורשה

1. דיווח פעם בחודש/חודשיים לשלטונות מע"מ ותשלום המס, בדיווח מצטבר יש לדווח על ההכנסה גם אם טרם נתקבל
    התשלום.

2. העלות ללקוח הסופי (הפרטי) גבוהה יותר לעומת עוסק פטור ( עוסק מורשה צריך להוסיף מע"מ ).

3. עלות ניהול חשבונות גבוהה יותר לעומת עלות ניהול חשבונות של עוסק פטור.

מסמכים הדרושים לפתיחת תיק כעוסק מורשה

לצורך פתיחת עוסק מורשה במע"מ יש למלא ולצרף את המסמכים הבאים:

1. טופס 821 - פתיחת תיק במע"מ.

2. צילום תעודת זהות.

3. אישור על ניהול חשבון בנק או שיק מבוטל.

4. חוזה שכירות של בית העסק ( אין צורך אם העסק עובד מהבית והבית בבעלותו ).

5. ייפוי כח לרואה חשבון (על מנת שנוכל לסייע לך לפתוח את התיק). לצורך פתיחת התיק במס הכנסה יש למלא ולצרף את המסמכים הבאים:

1. טופס 5369 - פתיחת תיק במס הכנסה. 

2. טופס 2542 - בקשה לפטור מניכוי מס במקור.לצורך פתיחת תיק עצמאי בביטוח לאומי:


1. טופס ב.ל 6101 - פתיחת תיק בבטוח לאומי (דין וחשבון רב שנתי).
 
תעודת עוסק מורשה

עם סיום הרישום במע"מ כעוסק מורשה תתקבל תעודת עוסק.
את תעודת העוסק מורשה יש לתלות במקום בולט בבית העסק.


כללי:
 

את הדוח התקופתי למע"מ מס הכנסה וביטוח לאומי יש לדווח ולשלם (חודשי/דו חודשי) עד לתאריך ה15 לחודש העוקב.
לדוגמה את דוח הכנסות והוצאות חודש יוני 2021 יש לדווח ולשלם עד ל 15 ביולי.
(ניתן לדווח ולשלם בכרטיס אשראי באינטרנט עד ה19 לחודש). 


תשומות מע"מ ששולמו ניתן לתבוע תוך 6 חודשים מיום הנפקת חשבונית המס.


 

ניהול ספרים עוסק מורשה
 

הוראות ניהול ספרים קובעת:
"מערכת חשבונות" - ספרי חשבון ותיעוד אשר נישום/עוסק חייב לנהל לפי הוראות , וכן ספרים ותיעוד כאמור המנוהלים באמצעות תוכנת מחשב , ובלבד שהם מערכת חשבונות ממוחשבת ;

 

במילים אחרות הוראות ניהול ספרים דורשות מעוסק מורשה לנהל את הספרים הבאים:


תיק תיעוד פנים


"תיעוד פנים" -  רישום בגין פעולה שנעשה על ידי הנישום/העוסק או מטעמו".

1. חשבוניות מס - מסמך המתעד עסקת מכר או מתן שירות ויכלול את הפרטים הבאים:
    שם העוסק, מענו, הכותרת "חשבונית מס", המילים "עוסק מורשה" + מספר עוסק, מספור בסדר עוקב, תאריך ,
    המילה "מקור" והכל בדפוס

2. קבלות - מסמך המעיד על קבלת תקבול. שוברי הקבלה מכילים פירוט נתוני העסקה נשואת התקבול, יש לשים לב,
    כי שובר הקבלה כשלעצמו מעיד אך ורק על קבלת התקבול והוא לא תמיד מייצג הכנסה שיש לדווח עליה.
   הקבלה תכלול את הפרטים הבאים:
   שם העוסק, מענו, הכותרת "קבלה", המילים "עוסק מורשה" + מספר עוסק, מספור בסדר עוקב, תאריך 
   והכל בדפוס. 


3. ספר הזמנות - חלק מנותני שירותים נדרשים לנהל ספר הזמנות. בספר ההזמנות יצוינו פרטי הזמנות השירות אשר         ביצעו לקוחות, לרבות פרטי הלקוחות והסכומים לתשלום.
   בנוסף, על ספר ההזמנות לציית מהבחינה המנהלית להנחיות שנקבעו במסגרת הוראות ניהול ספרים, כדלקמן:
   א. ספר ההזמנות יהיה כרוך.
   ב. ספר ההזמנות יכלול:  מספר סידורי של ההזמנה, תאריך קבלת ההזמנה, שם המזמין ומענו, תיאור הטובין או
       השירות שהוזמן.


4. תעודת משלוח - יערך לכל משלוח מן העסק של טובין שהינם מלאי בעסקו של הנישום/העוסק לרבות הובלת
   טובין כאמור שטרם נמכרו, בין ברכבו של הנישום/העוסק ובין ברכבו של אדם אחר, אלא אם נערכה חשבונית
   או חשבונית 
עסקה באותו מועד ויכלול:

    שם הנישום/העוסק, מספר עוסק מורשה, תאריך משלוח, שם הלקוח ומענו, תיאור הטובין המאפשר זיהוי שלו,      
   היחידה שלפיה נמדדת הכמות, הכמות, חתימת העוסק או אדם מטעמו.
   
תעודות משלוח להובלת טובין שטרם נמכרו ימוספרו בסדרת מספרים עוקבים נפרדת.

 


 

תיק תיעוד חוץ
 

בהוראות ניהול ספרים מוגדר "תיעוד חוץ" כ"רישום בגין פעולה, שנתקבל על ידי העוסק או מטעמו מגורם חוץ ואולם אם נשלח או נקלט באמצעות מחשב – רישום שהוא מסמך ממוחשב בלבד".

בתיק זה נשמרים מסמכים מבססים ורישומים בגין טובין ושירותים שרכש העוסק לצורך עסקו, ומסמכים אחרים הרלוונטיים לעסק ואשר מתקבלים מגורמים חיצוניים. יש לשים לב שגם אם הרישומים נשמרים במחשב באמצעות תוכנה ייעודית ומאושרת להנהלת חשבונות, הרי שקיים צורך לשמור את המסמכים המבססים לרישומים הנ"ל.


 

ספירת מלאי -   כל עוסק אשר מוכר טובין מחוייב בסוף כל שנה בעריכת ספירת המלאי המצוי בעסק ובבעלות העוסק. יש לציין פרטי המלאי, כמויות מכל פריט ומחיר לפי שווי שוק או עלות כנמוך בינהם.
את ספירת המלאי יש לערוך בכל שנה נכון לתאריך 31 לדצמבר.דוח שנתי -   עוסק מורשה חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה הכולל דוח רווח והפסד, טופס פחת ואישורים שונים כגון הפרשות לסוציאליות ועוד.


 

 

עוסק מורשה או חברה בע"מ 

רבים מתלבטים אם כדאי להרשם כעוסק מורשה ( עצמאי ) או חברה בע"מ.
ובכן התשובה לשאלה זו תלויה במספר משתנים עקריים


1. מיסוי
    מס חברות נכון לשנת 2021 הינו 23% בעוד שהמס השולי של עצמאי הינו מחושב באופן פרוגרסיבי ומגיע  
   עד 50% כך שאם המחשבה הינה להשקיע את הרווחי החברה חזרה בעסק לשם פיתוח ומינוף העסק הרי שעדיף
    להתאגד כחברה, לשלם פחות מס וכך נשאר יותר כסף בחברה לשם פיתוח ומינוף. 


2. רווחיות

    במידה והרווח החודשי (הכנסות בניכוי הוצאות)  בממוצע הינו כ - 25,000 ש"ח ומעלה (31% מס שולי)
    יתכן כדאי להתאגד כחברה בע"מ שכן בחברה ניתן למשוך משכורת עד דרגת מיסוי של כ - 31% ואת יתרת
    הרווח למשוך כדיבידנד אשר המס החל עליו הינו 30% ופטור מביטוח לאומי.

 

3. הוראות ניהול ספרים
    ישנם מקרים בהם הוראות ניהול ספרים מחייבות עוסק בהנהלת חשבונות כפולה ובהגשת דוחות כספיים, אם
   בעקבות גובה מחזור ואם בעקבות מספר מועסקים בענף בו פועל העסק.

    במקרים אלו כדאי להקים חברה שכן העסק כבר מתנהל כחברה מבחינת הנהלת החשבונות הכפולה,
    דוחות אשר על העוסק להגיש לרשויות והעלויות הנוספות. 

 

4. תדמית

    מנקודת מבט השוק העסקי לחברות בע"מ ישנה תדמית של עסק "רציני" יותר מאשר לעוסק מורשה.

 

5. אורך חיים בלתי מוגבל

    חברה בע"מ הינה יישות משפטית נפרדת ובעלת אורך חיים בלתי מוגבל.
    בעוד שעסקו של עוסק מורשה חדל מלהתקיים עם פטירת העוסק, בחברה היות ומדובר ביישות משפטית
    נפרדת אין לה אורך חיים מוגבל והיא תמשיך לפעול עד לפירוקה בבית משפט בהתאם לבקשת בעלי המניות
    בחברה.

 

6. משכורות ונלוות

    בחברה ניתן להוציא משכורות לבעלי מניותיה העובדים בחברה כך שהם שכירים בחברה שבבעלותם ונהנים
    מכל ההטבות של שכיר כגון:
    פיצויי פיטורין למנהלים - דבר אשר לא קיים לעוסק מורשה,
    הפקדות לקופות לקצבה וקרנות השתלמות  ישנו את חלק העובד (המנהל) וחלק המעביד (החברה)
   חלק מההוצאות מוכרות כהוצאות חברה ובכך המנהל מוציא פיזית מכיסו סכום נמוך מאשר כשעוסק מפריש
    עבור עצמו. 


7. הגבלת אחריות 
    אם פעילות העסק כרוכה בסיכוניים עסקיים שונים כדאי להתאגד כחברה בע"מ שכן החברה הינה ב"ערבון
    מוגבל" כלומר ישנה הגבלה על אחריות החברה לבעלי המניות בחברה.

 

8. מכירת עסק בהפסד

    חברה בעלת הפסדים נצברים גבוהים לצרכי מס, יכולה תחת תנאים מסוימים ובתנאי שהעסקה אינה מלאכותית
   להימכר לחברה אחרת בעלת רווחים ופעילות זהה על מנת לנצל חלק מהפסדי הנרכשת ולקזז אל מול רווחיה 
    בעוד שהפסד של עוסק מורשה הינו הפסד פרטי ואינו ניתן "למכירה".
   


 

bottom of page