top of page

שותפות 

שותפות מוגדרת בפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה – 1975  כ"חבר בני האדם שהתקשרו בקשרי שותפות".
"קשרי שותפות" מוגדרים בפקודה כ"קשר שבין בני אדם המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים".

שותפות הינה התקשרות חוזית בין שני אנשים או יותר במטרה להשיג רווחים.  בשותפות קיימת זהות משפטית בין העסק לבין השותפים (למעט לגבי שותפים מוגבלים), ולכן כל שותף לא מוגבל אחראי ביחד עם כל יתר השותפים שאינם מוגבלים ביחד ולחוד חבות מלאה לכל חובות השותפות.
רווחי השותפות יוצגו בסכום כולל ובפיצול לפי חלקו של כל שותף. 
בשותפות כללית יכולים להתאגד שני אנשים ויותר אך עד 20 שותפים, פרט למשרדי רואי חשבון ועורכי דין אשר ע"פ פקודת השותפויות יכולים להתאגד עד 50 שותפים.

משרדינו אשר שם לו למטרה להוות חוליה מקשרת בין הלקוח ורשויות המס יסייע לכם בפתיחת התיקים ויחסוך לכם זמן והתרוצצויות בין המוסדות השונים ללא חיוב נוסף.

ישנן שתי צורות של שותפות להתאגדות:

שותפות כללית:
בשותפות זו כל השותפים מנהלים יחדיו את עסקי השותפות וכולם חבים בחובות וזכויות השותפות ביחד ולחוד.

שותפות מוגבלת:
שותפות זו מורכבת מלפחות שותף אחד שאחריותו אינה מוגבלת (שותף כללי) ושותף אחר שאחריותו מוגבלת (שותף מוגבל). אחריותו של השותף המוגבל היא מצומצמת עד לגובה השקעתו והוא אינו רשאי להתערב בניהול עסקי השותפות.

יתרונות בהקמת שותפות

1. עלויות ניהול והקמה - ניהול ספרי החשבונות ותשלום אגרות רישום זולות יותר בשותפות מאשר בחברה.

 

2. מיסוי - השותפות כגוף משפטי, להבדיל מחברה, אינה ממוסה ברמת השותפות אלא המיסוי הינו אישי של השותפים
    בשותפות כל אחד לפי חלקו בשותפות. 
    אחד היתרונות בשותפות הוא שבמצב של הפסדים כל שותף יכול לקזז את הפסדיו מול פעילויותיו האחרות וכמו כן  
    חובות השותפות מתחלקות בהתאם לחלקם של השותפים בשותפות.

 

3. פירוק שותפות - פעולת הפירוק של השותפות לרוב פשוטה מפירוק חברה מבחינה משפטית.


4. ניהול העסק - ניהול שותפות הינו יתרון גדול כאשר אחד השותפים נעדר לתקופה לדוגמה היעדרות לנסיעת
    עסקים או מילואים, העסק מנוהל על ידי שאר השותפים ולא נותר "יתום".
    בנוסף ניתן לחלק את תחומי העבודה והניהול בין השותפים בהתאם להתמחויות שלהם ובכך להגדיל את סיכויי
    השותפות להפקת רווחים גבוהים.       


5. רישום שותפות - אין חובה לרשום שותפות ברשם השותפויות, שותפות יכולה להתקיים על בסיס הסכם שותפות
    בלבד. זאת להבדיל מחברה אשר חייבת על פי חוק להרשם ברשם החברות.

 

חסרונות בהקמת שותפות

1. אחריות בלתי מוגבלת -  בשותפות השותפים אחראיים באופן אישי "ביחד ולחוד" לחובות השותפות (למעט שותף    מוגבל בשותפות מוגבלת). כלומר, נושי השותפות יכולים לתבוע באופן אישי את השותפים ולחייבם לפרוע מכיסם    הפרטי את חובות השותפות. זאת להבדיל מחברה בה קיים מסך המגן על בעלי המניות מתביעה אישית (כל עוד לא    בוצעה הרמת מסך ע"י בית המשפט). 
 

2. העברת זכויות בשותפות - על מנת לצרף שותף נוסף יש צורך בהסכמה פה אחד של כל השותפים.
    

3. מספר שותפים - מספר השותפים בשותפות מוגבל ל-20 – למעט חריגים.​
 

4. מיסוי - המיסוי בשותפות הינו פרוגרסיבי ועשוי להגיע עד 50% מס בעוד שמס החברות הינו 23% (נכון לשנת
   2021) לפני מיסוי דיבידנדים בחברה.


5. עריכת הסכם מפורט - צורת ההתאגדות בה 2 אנשים או יותר בעלי זכויות שוות הפועלים יחדיו עלולה להעלות
   וויכוחים או חוסר הסכמה בנוגע צורת ניהול העסק, צורת פעילותו, החלטות מנהלתיות שינויים מבניים ועוד
   על כן יש לערוך הסכם מפורט מראש (רצוי להתייעץ בעו"ד) על מנת למנוע בעיות מסוג זה בעתיד.  

מסמכים הדרושים  להקמת שותפות

לצורך פתיחת שותפות כללית במע"מ יש למלא ולצרף את המסמכים הבאים:

1. טופס 821 - פתיחת תיק במע"מ - יש לשים לב כי הטופס ימולא על ידי כל אחד מהשותפים בשותפות)
    (לשותפים יש תיק במעמ אך אינם חייבים בדיווח שוטף אלא במסגרת דיווחי השותפות בלבד).

2. צילום תעודת זהות של כל אחד מהשותפים בשותפות.

3. אסמכתא על קיום חשבון בנק על שם השותפות.

4. חוזה שכירות של בית העסק ( למעט שותפות הפועלת מבית אחד השותפים והבית בבעלותו ).

 

5. אישור רישום השותפות ברשם השותפויות (אם קיים).


6. מסמכים נוספים המעידים על הקמת השותפות ופעילותה כגון: הסכמי התקשרות, רשיון עיסוק וכו'.

7. ייפוי כח לרואה חשבון חתום בידי כל אחד מהשותפים בשותפות (על מנת שנוכל לסייע לכם בפתיחת התיק). 


8. מינוי נציג של אחד השותפים בשותפות שיפעל בשמם
 


לצורך פתיחת התיק במס הכנסה יש למלא ולצרף את המסמכים הבאים:

1. טופס 5369 - פתיחת תיק במס הכנסה. 

2. טופס 2542 - בקשה לפטור מניכוי מס במקור.
לצורך פתיחת תיק עצמאי בביטוח לאומי:


1. טופס ב.ל 6101 - פתיחת תיק בבטוח לאומי (דין וחשבון רב שנתי).

כללי:
 

את הדוח התקופתי למע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי יש לדווח ולשלם עד לתאריך ה15 לחודש העוקב.
לדוגמה - את דוח המעמ - הכנסות והוצאות חודש יוני 2021 יש לדווח ולשלם עד לתאריך 15 ביולי.
(ניתן לדווח ולשלם בכרטיס אשראי באינטרנט עד ה19 לחודש). 


תשומות מעמ ששולמו ניתן לתבוע תוך 6 חודשים מיום הוצאת חשבונית המס.

 

הוראות ניהול ספרים קובעות:

"מערכת חשבונות" - ספרי חשבון ותיעוד אשר נישום/עוסק חייב לנהל לפי הוראות , וכן ספרים ותיעוד כאמור המנוהלים באמצעות תוכנת מחשב , ובלבד שהם מערכת חשבונות ממוחשבת ;
 

במילים אחרות הוראות ניהול ספרים דורשות מעוסק מורשה לנהל את הספרים הבאים:


תיק תיעוד פנים


"תיעוד פנים" -  רישום בגין פעולה שנעשה על ידי הנישום/העוסק או מטעמו".

1. חשבוניות מס - מסמך המתעד עסקת מכר או מתן שירות ויכלול את הפרטים הבאים:
    שם השותפות, מען, הכותרת "חשבונית מס", המילים "עוסק מורשה" + מספר עוסק, מספור בסדר עוקב, תאריך ,
     המילה "מקור" והכל בדפוס

2. קבלות - מסמך המעיד על קבלת תקבול. שוברי הקבלה מכילים פירוט נתוני העסקה נשואת התקבול, יש לשים לב,
    כי שובר הקבלה כשלעצמו מעיד אך ורק על קבלת התקבול והוא לא תמיד מייצג הכנסה שיש לדווח עליה.
    הקבלה תכלול את הפרטים הבאים:
    שם השותפות, מען, הכותרת "קבלה", המילים "עוסק מורשה" + מספר עוסק, מספור בסדר עוקב, תאריך 
    והכל בדפוס. 


3. ספר הזמנות - חלק מנותני שירותים נדרשים לנהל ספר הזמנות. בספר ההזמנות יצוינו פרטי הזמנות השירות אשר         ביצעו לקוחות, לרבות פרטי הלקוחות והסכומים לתשלום.
    בנוסף, על ספר ההזמנות לציית מהבחינה המנהלית להנחיות שנקבעו במסגרת הוראות ניהול ספרים, כדלקמן:
    א. ספר ההזמנות יהיה כרוך.
    ב. ספר ההזמנות יכלול:  מספר סידורי של ההזמנה, תאריך קבלת ההזמנה, שם המזמין ומענו, תיאור הטובין או
        השירות שהוזמן.


4. תעודת משלוח - יערך לכל משלוח מן העסק של טובין שהינם מלאי בעסקו של הנישום/העוסק לרבות הובלת
    טובין כאמור שטרם נמכרו, בין ברכבו של הנישום/העוסק ובין ברכבו של אדם אחר, אלא אם נערכה חשבונית
    או חשבונית 
עסקה באותו מועד ויכלול:

    שם הנישום/העוסק, מספר עוסק מורשה, תאריך משלוח, שם הלקוח ומענו, תיאור הטובין המאפשר זיהוי שלו,      
    היחידה שלפיה נמדדת הכמות, הכמות, חתימת העוסק או אדם מטעמו.
    
תעודות משלוח להובלת טובין שטרם נמכרו ימוספרו בסדרת מספרים עוקבים נפרדת.

 


 

תיק תיעוד חוץ
 

בהוראות ניהול ספרים מוגדר "תיעוד חוץ" כ"רישום בגין פעולה, שנתקבל על ידי העוסק או מטעמו מגורם חוץ ואולם אם נשלח או נקלט באמצעות מחשב – רישום שהוא מסמך ממוחשב בלבד".

בתיק זה נשמרים מסמכים מבססים ורישומים בגין טובין ושירותים שרכש העוסק לצורך עסקו, ומסמכים אחרים הרלוונטיים לעסק ואשר מתקבלים מגורמים חיצוניים. יש לשים לב שגם אם הרישומים נשמרים במחשב באמצעות תוכנה ייעודית ומאושרת להנהלת חשבונות, הרי שקיים צורך לשמור את המסמכים המבססים לרישומים הנ"ל.


 

ספירת מלאי -   כל עוסק אשר מוכר טובין מחוייב בסוף כל שנה בעריכת ספירת המלאי המצוי בעסק ובבעלות העוסק. יש לציין פרטי המלאי, כמויות מכל פריט ומחיר לפי שווי שוק או עלות כנמוך בינהם.
את ספירת המלאי יש לערוך בכל שנה נכון לתאריך 31 לדצמבר.דוח שנתי -   השותפים בשותפות חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה הכולל דוח רווח והפסד, טופס פחת ואישורים שונים כגון הפרשות לסוציאליות ועוד.

bottom of page