top of page

חברה בע"מ

חברה בע”מ (בערבון מוגבל) הינה יישות/גוף משפטי העומד בפני עצמו.  הבעלות על החברה נמדדת במספר המניות המוחזקות בידי הבעלים מתוך סך מניות החברה, וקיימת הפרדה מלאה בין החברה לבין בעלי המניות.

חברה בע"מ חייבת בפתיחת תיק במעמ ובמס הכנסה. חברה המשלמת משכורות חייבת בפתיחת תיק ניכויים במס הכנסה ובביטוח לאומי. משרדינו אשר שם לו למטרה להוות חוליה מקשרת בין הלקוח ורשויות המס יסייע לכם בפתיחת התיקים ויחסוך לכם זמן והתרוצצויות בין המוסדות השונים ללא חיוב נוסף.


 

בחינת מישורים בהפעלת חברה בע"מ:

 

המישור המשפטי:  מהות מישור זה הינו הערבות המוגבלת בחברה.  היות והחברה הינה גוף משפטי נפרד, ישנו "מסך" המפריד בינה לבין בעלי המניות בחברה, כלומר, נכסי החברה והתחייבויותיה אינם קשורים לבעלי מניותיה.
במקרה בו לדוג' חברה נקלעת לחובות, נושי החברה אינם יכולים לגבות את חובות החברה מבעלי המניות, שכן החברה חייבת ולא בעלי המניות (למעט מקרים בהם בעל המניות ערב אישית לחובות החברה). עם זאת במקרים מסוימים למשל כשיש מוערבות בפעולה פלילית של בעלי השליטה, ביהמ”ש יכול לבצע פעולה הנקראת "הרמת מסך". במקרה זה ניתן לתבוע אישית את בעלי מניות החברה בגין חובותיה.


* יש לציין כי ישנם מקצועות בהם האחריות הינה אישית של בעלי המניות ועל כן הם יכולים להתאגד כחברה אך לא
  כחברה בע"מ - מדובר בעיקר ברואי חשבון, עורכי דין רופאים ועוד. מעצם התאגדות כחברה הם יהנו במישור
  המיסויי כמו חברה בע"מ אך ניתן לתבוע אותם בצורה אישית ועל כן הערבות אינה מוגבלת.
 

המישור המיסויי:  מיסוי חברה בע"מ על רווחיה הינו בשיעור מס הכנסה אחיד, מס הכנסה בגובה של 23%
(נכון לשנת 2021) מהשקל הראשון, ללא מדרגות מס וללא הבדל בשיעור המס בין רווח מעסק לרווח הון.
חלוקת רווחי החברה לבעלי המניות נקראת חלוקת דיבידנדים, שיעור המס על דיבידנד מחולק הינו 30%.  

יתרונות בהקמת חברה

1. גוף משפטי נפרד, מהווה הגנה על בעלי מניות החברה.


2. מישור מיסויי דו שלבי - שלב ראשון מס הכנסה בגובה 23% לרווחי החברה, שלב שני משיכת דיבידנד בשיעור
   מס בגובה 
30% ופטור מתשלום ביטוח לאומי.

3. ישנם הטבות ממשלתיות הניתנות לחברות בלבד כגון "מפעל מועדף" ו"מפעל מאושר" בהם המיסויי נמוך.

4. באם רווחי העסק מיועדים להשקעה חוזרת ופיתוח הפעילות, הרי שבחברה ישולם שיעור מס בגובה 23%
    בלבד אל מול מיסוי פרוגרסיבי אצל העצמאי המגיע עד 50% ואף חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ולעתים מס
    ייסף בגובה 3%. 
    מכאן שעדיף להתאגד כחברה, לשלם פחות מס ולהשאיר נתח גדול יותר מהרווחים בידי החברה להשקעה. 
   

5. שינוי בבעלות החברה נעשה ע"י הקצאת מניות חדשות או רכישת/מכירת מניות קיימות ובכך הפעולה הינה יחסית
   פשוטה יותר.


6. לחברה יש תדמית של עסק רציני יותר מעצמאי וכמו כן בחברה נוצרים תדמית ומוניטין אשר עשויים להיות
   בעלי שווי רב.

7. הפסדי חברה ניתנים להעברה בין השנים ללא הגבלה ולקיזוז אל מול רווחים בשנים הבאות.

8. בעל מניות יכול להיות שכיר בחברה וכך להנות מתנאים סוציאליים של שכיר כגון הפרשות סוציאליות, חופשה,
    הבראה, נסיעות, נק' זיכוי ממס, פיצויי פיטורין בעת הפסקת הפעילות וכו ומצד שני למשוך דיבדנדים מרווחי
    החברה בתשלום מס בגובה 30% ופטור מביטוח לאומי.

9. לחברה אורך חיים בלתי מוגבל המאפשר את המשכיות הפעילות העסקית לאורך זמן רב לעומת יחיד או שותפות,
   שבסוף ימי חייו עסקו/השותפות יחדלו מלהתקיים.  


10. בעל מניות יכול לתת הלוואה לחברה כאשר בתנאים מסויימים, הלוואות הבעלים לחברה תזכינה אותו בהצמדה
     מלאה למדד הפטורה ממס ובחברה יוכר הסכום כהוצאה.  

חסרונות בהקמת חברה

1. הקמת חברה ברשם החברות מחייבת תשלום אגרות הקמה בסך של כ- 2,645 ש"ח (נכון ל2019), 
   וכמו כן בכל שנה תשלום אגרת רשם החברות בסך של כ - 1,133 ש"ח (מופחתת) אגרה מלאה כ - 1,506 ש"ח
   (נכון ל2021).

 

2. חברה מחויבת בניהול ספרים בשיטה הכפולה (הנהלת חשבונות דו-צידית) אשר מורכבת יותר מהנהלת חשבונות
   של עוסק מורשה ומכאן שגם יקרה יותר.

 

3. חברה חייבת בכל שנה בהגשת דוחות שנתיים הכוללים מאזן מבוקר, דוח רווח והפסד ודוח התאמה למס ועל כן
   מחוייבת במינוי רואה חשבון לשם עריכת הביקורת והכנת הדוחות לשם הגשתם. 
    כמו כן בעלי השליטה בחברה מחויבים פתיחת תיק במס הכנסה והגשת דוחות שנתיים (בעל שליטה הינו מי
    שמחזיק ב 10% ומעלה מהון מניות החברה).  

 

4. במקרה של קריסת החברה עקב פעילות זדונית או פלילית, ישנם מקרים בהם בית המשפט יאפשר הליך המכונה
   בעגה המשפטית "הרמת מסך" ובכך יסלול את הדרך להטלת אחריות אישית ללא ערבון מוגבל על בעלי השליטה
   בחברה.  

 

5. היות וחברה בע"מ הינה יישות משפטית נפרדת לא ניתן לקזז רווחים של בעלי המניות אל מול הפסדים מעסק של
   החברה. 

 

6. פירוק חברה בע"מ - במקרה בו בעלי המניות מעוניינים בפירוק (סגירת) חברה בע"מ, הליך הפירוק הינו מסובך
   יותר מסגירת תיק של עוסק מורשה, יקר יותר ומחייב אישור מבית המשפט ל"פירוק מרצון" של החברה. 

מסמכים הדרושים להקמת חברה בע"מ

רשם החברות 
 

1. טופס 1 - בקשה לרישום חברה
 

2. טופס 2 - הצהרת דירקטורים ראשונים


3. תקנון חברה מלא וחתום

 

4. טופס הגשת מסמכים לרישום חברה
 

5. פרוטוקול בו ממנים מורשי חתימה בחברה

 

6. הצהרת בעלי מניות - בחברה בה יש מעל לבעל מניות אחד.

 

 פתיחת תיק במע"מ

 

1. טופס 821  - פתיחת תיק במע"מ

 

2. צילום שיק מבוטל או מסמך המעיד על פתיחת חשבון בנק לחברה
 

3. צילום תעודות הזיהוי של מנהלי החברה
 

4. חוזה שכ"ד- במקרה בו החברה מנוהלת מבית המגורים –אין צורך בחוזה

 

5. חותמת של החברה

 

6. טופס 4436 - פתיחת תיק במס הכנסה וניכויים 
 

7. יפוי כח לרואה חשבון

 

כללי:
 

את הדוח התקופתי למע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי יש לדווח ולשלם עד לתאריך ה15 לחודש העוקב.
לדוגמה - את דוח המעמ - הכנסות והוצאות חודש יוני 2021 יש לדווח ולשלם עד לתאריך 15 ביולי.
(ניתן לדווח ולשלם בכרטיס אשראי באינטרנט עד ה19 לחודש). 


תשומות מעמ ששולמו ניתן לתבוע תוך 6 חודשים מיום הוצאת חשבונית המס.
במקרים בהם ישנן הוצאות בגין בדיקות היתכנות או הוצאות הקמת העסק ערב הקמת החברה, ניתן להגיש בקשה למע"מ בבקשה לאישור תביעת התשומות מעל ל6 חודשים.

 

bottom of page